Page 10 - Poket Stats Wilayah Persekutuan Suku Tahun 2 2019

Basic HTML Version

#StatsMalaysia #ISIWSC2019 #MyCensus2020 #MyRetailCensus2019 #HIES2019
4
Nota :
PendudukMengikut Jantina
1. Data di peringkat daerah pentadbiranmerujuk kepada unjuran penduduk yang berasaskan kepada data Banci Penduduk dan Perumahan 2010.
2. Data penduduk telah dibundarkan kepada ribu terhampir.
3. Data penduduk (‘000)
PENDUDUK
2017
2018
919.4
919.4
873.8
870.7
2017
BILANGAN KADAR
KELAHIRAN
24,732
13.8
KEMATIAN
8,205
4.6
PENDUDUK MENGIKUT JANTINA, BILANGAN KELAHIRAN
HIDUP DAN KADAR KELAHIRAN KASAR SERTA BILANGAN DAN
KADAR KEMATIAN MENGIKUT DAERAH PENTADBIRAN
5